Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN UITGEVERIJ MEDIA PRIMAIR

Definities
In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

Uitgeverij Media Primair: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitgeverij Media Primair B.V. (KvK nr. 08167639) gevestigd te Barneveld en kantoorhoudende aan de Anthonie Fokkerstraat 2, 3772 MR te Barneveld. Uitgeverij Media Primair is een communicatiebureau dat onder meer in opdracht tijdschriften ontwerp en uitgeeft.

Opdrachtgever: de rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die met Uitgeverij Media Primair een overeenkomst sluit op basis van een door Uitgeverij Media Primair uitgebrachte Offerte met het oog op de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ontwerpen en uitgegeven van een tijdschrift en de daarmee samenhangende activiteiten zoals advertentieverkoop in het tijdschrift en op de website van Opdrachtgever.
Materiaal alle door Opdrachtgever aan te leveren teksten, foto’s en ontwerpmateriaal, steeds in een behoorlijk format en met inachtneming van de specificaties die Uitgeverij Media Primair hanteert. Specificaties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Uitgeverij Media Primair.

Offerte: Een vrijblijvende opgave van prijs en werkzaamheden gemoeid met de uitvoering van een overeenkomst tussen Uitgeverij Media Primair en Opdrachtgever.

1. Algemeen
1.1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Uitgeverij Media Primair en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
1.3 Uitgeverij Media Primair is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van redenen. Wijzigingen worden een maand na kennisneming van de gewijzigde algemene voorwaarden van rechtswege van kracht. Kennisneming wordt geacht plaats te hebben gevonden na toezending door Uitgeverij Media Primair aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de wijzigingen bezwaar aan- tekenen tegen de door Uitgeverij Media Primair bekend gemaakte wijzigingen. De wijzigingen zullen in geval van tijdig bezwaar niet van toepassing zijn ten aanzien van Opdrachtgever. Uitgeverij Me- dia Primair is gerechtigd deze Overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever niet instemt met de bekend gemaakte wijzigingen.
1.4 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onver- minderd van kracht. De vernietigde bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de strekking van de vernietigde bepaling.
1.5 In het geval Uitgeverij Media Primair niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, verwerkt zij daarmee in geen geval haar recht geheel of ten dele naleving van deze algemene voorwaarden te vorderen.

2. Uitvoering van de Overeenkomst
2.1 Uitgeverij Media Primair kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.
2.2 Wanneer de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Uitgeverij Media Primair de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2.3 Uitgeverij Media Primair streeft steeds naar tijdige afronding van de overeenkomst. Uitgeverij Media Primair verbindt zich hierbij niet aan een fatale termijn. Indien Opdrachtgever van mening is dat een overeenkomst te laat is uitgevoerd, zal zij Uitgeverij Media Primair daarover bij aangetekende post eerst schriftelijk in gebreke stellen. Bij deze ingebrekestelling zal een redelijke termijn worden gesteld om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2.4 Wanneer bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het gezien de omstandigheden naar mening van Uitgeverij Media Primair noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan treden partijen daarover in overleg. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan de oorspronkelijke Offerte worden verhoogd of verlaagd. Uitgeverij Media Primair zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oor- spronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn
van uitvoering.
2.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is Uitgeverij Media Primair gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Uitgeverij Media Primair bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden Hieronder wordt begrepen het te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van Uitgeverij Media Primair op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
2.6 Uitgeverij Media Primair zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. Zonder opgaaf van redenen kan Uitgeverij Media Primair een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

3. Offerte en prijs
3.1 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met Offerte aangeduide prijsopgave verplicht Uitgeverij Media Primair niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.
3.2 De in een Offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten. Hieronder wordt begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Offertes hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen.
3.4 Indien Opdrachtgever de Offerte onder afwijkende voorwaarden
accepteert dan in de Offerte zijn opgenomen, dan is Uitgeverij Media Primair daaraan niet gebonden.
3.5 Indien tussen Uitgeverij Media Primair en Opdrachtgever geen
prijs is overeengekomen, maar zij in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
3.6 Indien sprake is van een kennelijke fout of verschrijving in de Offerte, is Uitgeverij Media Primair niet gebonden aan het (foutieve) aanbod dat in die Offerte aan Opdrachtgever is gedaan.
3.7 Een Offerte heeft betrekking op een gehele overeenkomst, ongeacht of deze uit losse of opeenvolgende werkzaamheden bestaat. Uitgeverij Media Primair is niet verplicht een deel van een Overeenkomst te verrichten wanneer Opdrachtgever slechts een deel van de prijs uit een Offerte voldoet.
3.8 Bezwaren tegen een Offerte dienen binnen een week, doch uiterlijk voor uitvoering van de overeenkomst kenbaar te worden gemaakt.

4. Prijswijzigingen
4.1 Uitgeverij Media Primair is gerechtigd periodiek de overeengekomen prijs aan te passen.
4.2 Uitgeverij Media Primair is mits voordien medegedeeld gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen of van de met andere arbeidsvoorwaarden gepaard gaande kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen; een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
4.3 Uitgeverij Media Primair zal zich inspannen om de kosten gemoeid met het inschakelen van derden aan Opdrachtgever kenbaar te maken in de Offerte. Overschrijdingen van Offertes als gevolg van omstandigheden die voortvloeien uit de betrokkenheid van door Uitgeverij Media Primair ingeschakelde derden, kunnen
mits voordien medegedeeld echter niet als overschrijding worden
beschouwd.
4.4 Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door Opdrachtgever
aan te leveren Materiaal die Uitgeverij Media Primair tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs mits voordien medegedeeld.
4.5 Uitgeverij Media Primair is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen (mits voordien medegedeeld) indien Opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aan- brengt na de ontvangst van van de zet-, druk- of andere proeven.

5. Levering
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Uitgeverij Media Primair haar bedrijf uitoefent.
5.2 Indien bezorging per post van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever draagt steeds het risico van de postbezorging.
5.3 Uitgeverij Media Primair is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5.4 Een door Uitgeverij Media Primair opgegeven termijn van levering
heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Uitgeverij Media Primair is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, pas in verzuim nadat Opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
5.5 De gebondenheid van Uitgeverij Media Primair aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt als Opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of de zet- druk- of andere proeven niet nakijkt. Dit gaat niet op als de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Uitgeverij Media Primair in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
5.6 Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Uitgeverij Media Primair, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Uitgeverij Media Primair mogelijk te maken, in het bijzonder door het direct beantwoorden van vragen van Uitgeverij Media Primair, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van het Materiaal en door de zet- druk of andere proeven met bekwame spoed te beoordelen. Bij niet-naleving door Opdrachtgever is Uitgeverij Media Primair, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Uitgeverij Media Primair de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

6. Zet-, druk of andere proeven
6.1 Opdrachtgever is gehouden de door haar al dan niet op haar verzoek van Uitgeverij Media Primair ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Uitgeverij Media Primair terug te zenden.
6.2 Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat Uitgeverij Media Primair de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
6.3 Uitgeverij Media Primair is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
6.4 Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

7. Afwijkingen
7.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
7.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

8. Materiaal
8.1 Uitgeverij Media Primair dient ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van Materiaal, dat door Opdrachtgever wordt aangeleverd. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en volledige aanlevering van het Materiaal op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tij- dig en deugdelijk te beschouwen wijze. Opdrachtgever zal hiertoe instructies van Uitgeverij Media Primair vragen.
8.2 Uitgeverij Media Primair is niet gehouden de van Opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bewerking, op de geschikt- heid hiertoe te onderzoeken.
8.3 Opdrachtgever blijft in geval het Materiaal niet tijdig is aangele- verd, waardoor de overeenkomst mogelijkerwijs met vertraging wordt uitgevoerd, onverminderd verplicht de overeengekomen vergoeding binnen de afgesproken betalingstermijn te voldoen.

9. Betaling
9.1 Uitgeverij Media Primair is gerechtigd om een deel van de over- eenkomst bij voorschot in rekening te brengen.
9.2 Betaling dient steeds te geschieden per bank binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
9.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalings-
verplichting niet op.
9.4 Eventuele klachten over de factuur dienen binnen acht (8) dagen
na de factuurdatum bij aangetekend schrijven kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de juistheid van de factuur te erkennen.
9.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een contractuele rente verschuldigd te berekenen vanaf de factuurdatum van anderhalf procent (1,5%) per maand, waarbij een deel van een maand als een volledige wordt gerekend.
9.6 Indien Opdrachtgever in verzuim is, dan komen alle redelijke kos- ten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, met een minimum van € 500,- (vijfhonderd Euro). Indien Uitgeverij Media Primair incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, welke hoger zijn dan vijftien procent (15%) van de vordering, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. In geval de vordering in rechte wordt ingesteld zullen daarmee samenhangende kosten zoals griffierecht en executiekosten integraal kunnen worden verhaald op Opdrachtgever. Over de hiervoor bedoelde kosten is Opdrachtgever de wettelijke (handels-) rente verschuldigd aan Uitgeverij Media Primair, tot aan de dag der algehele voldoening van de kosten aan Uitgeverij Media Primair.
9.7 Wanneer Opdrachtgever uit hoofde van deze leveringsvoor- waarden, de overeenkomst tussen Uitgeverij Media Primair en Opdrachtgever, of anderszins kosten of rente verschuldigd is, worden door Opdrachtgever verrichte betalingen eerst daarop in mindering gebracht en daarna pas op de verschuldigde hoofdsom. Uitgeverij Media Primair heeft het recht een aanbod tot betaling
te weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Uitgeverij Media Primair kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10 Intellectueel Eigendom
10.1 Rechten van intellectueel eigendom op door Opdrachtgever aangeleverd Materiaal berusten bij Opdrachtgever.
10.2 Opdrachtgever verstrekt een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie op het Materiaal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
10.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Uitgeverij Media Primair steeds de rechthebbende op het auteurs- recht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
10.4 Opdrachtgever verkrijgt na levering door Uitgeverij Media Primair exclusieve en niet overdraagbare licentie op de openbaarmaking, verveelvoudiging en exploitatie van de door Uitgeverij Media Primair in het kader van de overeenkomst vervaardigde zaken. Deze licentie is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.

11. Garantie en vrijwaring
11.1 Opdrachtgever garandeert aan Uitgeverij Media Primair dat het door haar aangeleverde Materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat het Uitgeverij Media Primair vrijstaat op basis daarvan de producten te vervaardigen.
11.2 Uitgeverij Media Primair garandeert dat de door haar in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken naar haar beste weten geen inbreuk maken op rechten van derden.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Uitgeverij Media Primair zonder enig voorbehoud voor eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst en zal Uitgeverij Media Primair ter zake volledig schadeloos stellen.
11.4 Onder artikel
11.3 worden in ieder geval begrepen aanspraken van derden, ongeacht of deze gegrond blijken te zijn of niet, met betrekking tot:
• inbreuk op auteurs- merk- of modellenrecht dan wel enig ander recht van intellectueel eigendom;
• schending van het recht met betrekking tot vergelijkende reclame, oneerlijke mededinging en oneerlijke handelspraktijken;
• schending van de Nederlandse Reclame Code, en;
• reputatieschade.
11.5 Indien Uitgeverij Media Primair door derden mocht worden
aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Uitgeverij Media Primair zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Uitgeverij Media Primair, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Uitgeverij Media Primair en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

12. Geheimhouding
12.1 Informatie die in het kader van de overeenkomst ter kennis van partijen komt, wordt aangemerkt als vertrouwelijk en dient dan ook als zodanig te worden behandeld.

13. Non conformiteit
13.1 De door Uitgeverij Media Primair te leveren zaken zoals nader omschreven in de overeenkomst tussen Uitgeverij Media Primair en Opdrachtgever voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
13.2 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken
of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Vermeende gebreken dienen binnen twee weken na levering schriftelijk aan Uitgeverij Media Primair te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Uitgeve- rij Media Primair in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Uitgeverij Media Primair in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan onder het voorgaande artikel bedoeld, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
13.4 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsver- plichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventuele andere zaken die onder de overeenkomst behoren te worden geleverd.
13.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gerecla- meerd, zullen partijen in overleg treden voor over een oplossing van het gebrek. Uitgeverij Media Primair zal zich inspannen om het gebrek te herstellen, dan wel een vervangende (deel-)prestatie te verrichten. Het betalen van schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
13.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten aan de zijde van Uitgeverij Media Primair , daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

14. Overmacht
14.1 Uitgeverij Media Primair is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe verhin- derd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2 De volgende tekortkomingen in de nakoming door Uitgeverij Media Primair worden aangemerkt als niet aan Uitgeverij Media Primair toe te reken en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding: natuurrampen, oorlog, stremmingen in het vervoer, stagnatie van levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk of andere ongevallen, stakingen, beperkende maatregelen van over- heidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen door deren, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden. Uitgeverij Media Primair heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Uitge- verij Media Primair haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Indien Uitgeverij Media Primair ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Uitgeverij Media Primair gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuurte voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15. Aansprakelijkheid
15.1 Uitgeverij Media Primair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Uitgeverij Media Primair is uitgegaan van de door Opdrachtgever ontvangen zet-, druk- of andere proeven en door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuist en / of onvolledig Materiaal en / of andere gegevens. De Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor het geleverde werk.
15.2 Uitgeverij Media Primair is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
15.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Uitgeverij Media Primair
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Uitgeverij Media Primair toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze leveringsvoorwaarden.
15.4 Uitgeverij Media Primair is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
15.5 Indien Uitgeverij Media Primair aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Uitgeverij Media Primair beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst (met een maximum van € 25.000,- (vijfentwintig duizend Euro)), althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.6 De aansprakelijkheid van Uitgeverij Media Primair is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
15.7 Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Uitgeverij Media Primair niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen door Opdrachtgever.

16. Opzegging en ontbinding
16.1 Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging tegen het einde van het kalenderjaar worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en zes (6) maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt. Onder een periodieke uitgave van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
16.2 Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave die uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen voor bepaalde tijd kan slechts tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van zes maanden. Een dergelijke overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met de duur van een jaar en kan slechts door opzegging door middel van een aangetekend schrijven van een der partijen aan de weder- partij worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden.
16.3 Uitgeverij Media Primair is in afwijking van het eerste lid van dit artikel bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst Uitgeverij Media Primair ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Uitgeverij Media Primair kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Uitgeverij Media Primair gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, en;
• indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Uitgeverij Media Primair kan worden gevergd.
16.4 Uitgeverij Media Primair is gerechtigd tot vergoeding van de directe en indirecte schade, daaronder begrepen de kosten, welke als gevolg van het ontbinden van de overeenkomst ontstaan.
16.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Uitgeverij Media Primair op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Uitgeverij Media Primair de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.6 Indien Uitgeverij Media Primair op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op de overeenkomst tussen Uitgeverij Media Primair en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
17.2 Indien partijen er niet in slagen een tussen hen gerezen geschil in der minne op te lossen, dan is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)